Retula-Seura ry:n säännöt

Retula-Seura ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Retula-Seura ry ja sen kotipaikka on Hattula.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Retula-Seura ry toimii Retulassa vakituisesti tai kausiluontoisesti asuvien sekä myös
Retulasta pois muuttaneiden yhteyskanavana. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja
kehittää kylän asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää
kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
– osallistua kylää koskevaan suunnitteluun, tehdä selvityksiä ja aloitteita sekä antaa
lausuntoja
– järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia, virkistäviä teatteri-/
konserttiretkiä ja erilaisia kuntoilumahdollisuuksia
– harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa
– järjestää kylän yhteisiä tilaisuuksia
– toimia yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa vaaditun luvan
– järjestää rahakeräyksiä ja arpajaisia
– järjestää myyjäisiä
– ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
– harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

4 § Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla
jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5 § Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen jäsenmaksun. Samoin
kannattajajäsen on velvollinen maksamaan kannattajajäsenmaksun vuosittain.

6 § Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.

7 § Jäsenen erottaminen

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta
kahtena edeltävänä vuotena. Yhdistys voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja kuusi jäsentä. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan
ja muut mahdollisesti tarvittavat henkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi eli
sama kuin tilikausi. Hallitus on toimivaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) hallituksen jäsentä on paikalla.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä
sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen oikeuttaman henkilön kanssa, aina kaksi
yhdessä.

10 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Toiminnantarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Syyskokous pidetään loka-
marraskuussa ja kevätkokous touko-kesäkuussa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 kokouksen avaus
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 kokouksen avaus
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle tilikaudelle
6 vahvistetaan varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus ja samoin myös
kannattajajäsenmaksun suuruus seuraavalle tilikaudelle
7 valitaan hallitus 8 §:n mukaisesti seuraavalle tilikaudelle
8 valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle
9 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä, ellei säännöissä ole toisin määrätty.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

14 § Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii.
Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

15 § Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai yhdistyksen toiminta-alueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.